Tag: ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

ข้อควรระวังในการเลือกใช้ “การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่”

การตรวจสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่เกือบจะทุกโรงงาน และ ทุกองกรณ์และบริษัทนั้นจะต้องเจอกัน ซึ่งในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพนั้นก็มี 2 แบบนั้นคือ การเลือกใช้บริการการตรวจสุขภาพแบบปกติ และ การตรวจสุขภาพแบบตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ซึ่งในบทความนี้เราอยากจะขอพูดถึง ข้อควรระวังในการเลือกใช้ “การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่”  เผื่อใครที่ยังไม่รู้กันนะครับ  การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ที่ไม่ได้มาตรฐาน   แน่นอนว่าในสินค้า และ บริการทุกอย่างนั้นมีหลากหลายราที่ต่างกัน มาตรฐานต่าง ๆ ก็ต่างกันด้วยเช่นกัน โดยเราจะต้องระวังการเลือกใช้…